(+372) 38 46320 sales@brandner.ee
Tööstuse 17, 72720 Paide Estonia

Tarnetingimused

Tarnetingimused

OÜ Brandner PCB poolt müüdavate trükkplaatide tarnetingimused

Käesolevas dokumendis on esitatud OÜ Brandner PCB (registrikood: 10285280, registreeritud asukoht: Tööstuse 17, 72720 Paide) („Tarnija“) poolt müüdavate trükkplaatide tarnetingimused („Tingimused“).

Tingimused kehtivad esitatud kujul alates 27.09.2016. Tarnetingimuste kehtiv versioon ja Tarnija kontaktandmed on kättesaadavad Tarnija kodulehel www.brandner.ee.

Üldsätted
1. Tingimuste kohaldamine. Kui Tehingu poolte vahel ei ole kokkulepitud teisiti, kohalduvad Tingimused kõikidele müügitehingutele, kus Tarnija müüb ja tarnib teisele isikule („Klient“, edaspidi koos Tarnijaga „Pooled“) trükkplaate („Tehing“).

 

2. Erandid. Pooled võivad (teatud asjaolude osas) kokku leppida Tingimustes sätestatust erinevad tingimused. Sellisel juhul kehtivad vastavas osas eraldi kokkulepitud tingimused ning eraldi kokkuleppimata tingimuste osas kohaldatakse käesolevaid Tingimusi. Kõik asjassepuutuvad teated ja kokkulepped edastatakse Poolte vahel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 

Tehingu tegemine
3. Tehingu algatamine, hinnapakkumine. Tehingu algatamiseks esitab Klient Tarnijale soovitava trükkplaadi („Toode“) digitaalse, Tarnija poolt aktsepteeritavas formaadis kirjelduse koos vajalike spetsifikatsioonidega ning soovitavad Toote tarnimise tingimused („Päring“). Toote kirjeldus ja spetsifikatsioon peavad vastavama rahvusvaheliste standardite IPC A-600H ja IPC 6012B nõuetele, mis on kättesaadavad veebaadressilt www.ipc.org. Tarnijal on õigus nõuda Päringus esitatud andmete täpsustamist. Esitatud Päringu põhjal koostab Tarnija hinnapakkumise („Hinnapakkumine“) ja esitab selle Kliendile. Tarnijal on õigus loobuda Hinnapakkumise esitamisest, teatades sellest Kliendile.
4. Tellimus. Kliendi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekut Hinnapakkumises toodud tingimuste kohaselt ja kirjeldusele vastavat toodet tellida loevad Pooled Tellimuseks.
5. Tellimuskinnitus ja lepingu sõlmimine. Tarnija kinnitab saadud Tellimuse alusel võetud tarnekohustust Tellimuskinnituse edastamisega Kliendile. Tellimuskinnituses esitatakse soovitava Toote kirjeldus, Toote hind, Toote tarnetingimused (s.h. tarnepäev valmistajatehasest ja transporditingimused) ja maksetingimused („Tellimuskinnitus“). Tellimuskinnituses võib esitada ka muid andmeid, mida Tarnija asjakohaseks peab või mida Klient on soovinud täpsustada. Leping Tehingu tegemiseks („Leping“) loetakse sõlmituks Tellimuskinnituse väljastamisega Tarnija poolt. Tellimuskinnituse edastab Tarnija Kliendile aadressile, mille kaudu Klient esitas Tellimuse.

 

Toote tarne tingimused
6. Tarne. Tarnija kohustub Toote tarnima kooskõlas Tehingu tingimustega. Tarnija asub Toodet tarnima pärast Tehingu tegemist ning Lepingu sõlmimist kooskõlas Tingimuste punktiga 5. Tarneaeg pikeneb automaatselt aja võrra, mis kulub Tellimuse täitmise käigus tekkida võivatele tehnilistele küsimustele vastuste või nõusolekute saamiseks Kliendilt.
7. Eeltingimuste täitmine. Kui Tehingu tingimuste kohaselt on Klient kohustatud tasuma ettemaksu või täitma muid eeltingimuseks olevaid kohustusi, asub Tarnija Toodet tarnima pärast ettemaksu laekumist või muude vastavate kohustuste täitmist.
8. Tarne peatamine, rahalise limiidi kehtestamine, tarnetähtaja pikenemine. Tarnijal on õigus mitte alustada tarnimist või tarnimine peatada juhul, kui Kliendil on tema ees muid täitmata kohustusi (eelkõige juhul, kui Klient ei ole tähtaegselt täitnud muudest Tehingutest tulenevaid kohustusi). Tarnijal on õigus oma paremal äranägemisel kehtestada Kliendile rahaline limiit, mille ulatuses võib sellel Kliendil olla Tarnija ees Tehingutest tulenevaid rahalisi kohustusi mille tasumise tähtaeg pole veel saabunud. Tarnijal on õigus Toodet seni mitte tarnida, kuni selliste kohustuste kogusumma nimetatud limiiti ületab. Tarnija informeerib Klienti sellise limiidi olemasolust ja suurusest Kliendi järelpärimise alusel. Kui Tarnija lükkab käesolevas punktis nimetatud alustel Toote tarnimise alustamise edasi, loetakse Tehingus kokkulepitud tarnetähtaeg automaatselt vastava perioodi võrra pikenenuks.
9. Pakkimine, transport ja Toote üleandmine. Tarnija pakib iga Toote vastavalt rahvusvahelistes standardites IPC A-600H ja IPC 6012B vastava toote jaoks ettenähtud reeglitele. Toote soovitava transpordiviisi ja transporditeenuse osutaja näitab Klient Päringu esitamisel. Kui Klient transpordiviisi ja teenuse osutajat Tarnijale teatavaks ei tee, valib need Tarnija oma paremal äranägemisel, arvestades sealjuures oma kogemusi Tootega sarnaste kaupade tarnimisel. Toote pakkimise kulud kannab Tarnija ja Toote transpordikulud kannab Klient. Tarnijal on õigus tasuda transpordikulu Kliendi eest ning lisada vastav kulu Kliendile esitatavale arvele. Toode loetakse Kliendile üleantuks alates hetkest, millal Toode on üle antud transporditeenuse osutajale.
10. Tarne hilinemine. Kui Toodet ei ole võimalik tarnida Tehingus kokkulepitud ajal, informeerib Tarnija sellest Klienti viivitamatult ning teatab uue tarneaja. Kui Tehingus oli kokkulepitud kiirtarnes ja Toode oli sellele vastavalt hinnastatud, siis sellise tarne hilinemisel korrigeerib Tarnija Toote hinda vastavalt tegelikule tarneajale.

 

Omandi ülemineku tingimused
11. Toote juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko üleminek. Toote juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Kliendile üle alates hetkest, millal Toode on üle antud transporditeenuse osutajale või Kliendile.
12. Toote omandiõiguse üleminek ja omandireservatsioon. Toote omandiõigus läheb Kliendile üle Toote üleandmisel transporditeenuse osutajale või Kliendile tingimusel, et Klient on Toote eest täielikult tasunud (s.t täitnud kohaselt kõik Tehingust tulenevad maksekohustused Tarnija ees). Kui Klient ei ole Toote eest selle üleandmisel täielikult tasunud, läheb omandiõigus Kliendile üle täielikult tasumisel.

 

Kliendi kohustused Toote ülevaatamisel ja kasutamisel
13. Kliendi kohustus Toode üle vaadata ja puudustest informeerimine. Klient on kohustatud Toote kättesaamisel kontrollima, kas Toote kogus on kooskõlas tarnele lisatud saatelehe ja Tehingus kokkulepituga ning tegema kõik jõupingutused veendumaks, kas Toode on vastab Tehingus kokkulepitud kvaliteedile ja muudele tingimustele. Mis tahes puuduse avastamisest on Klient kohustatud Tarnijat informeerima viivitamatult kuid igal juhul hiljemalt 180 (ühesaja kaheksakümne) päeva jooksul pärast Toote kättesaamist. Tarnel või Tootel esinevatest puudustest teatamisega viivitamisel on Tarnijal õigus vastavat pretensiooni mitte arvestada.
14. Kliendi kohustus kasutada Toodet vastavalt ettenähtud reeglitele. Klient on kohustatud kasutama Toodet vastavalt rahvusvahelistes standardites IPC A-600H või IPC 6012B ettenähtud reeglitele. Kui Tarnija on andnud mõnele Tootele kaasa täiendavad kasutusjuhendid, peab Klient Toote kasutamisel nendest juhinduma. Toote (s.h ümbertöödeldud Toote) üleandmisel kolmandatele isikutele on Klient kohustatud selliseid kolmandaid isikuid eelnimetatud kasutusreeglite järgmise kohustusest informeerima ning tagama, et sellised kolmandad isikud kasutusreegleid täies ulatuses järgiks.

 

Toote puudused
15. Tehinguga kokkulepitust erinevate omadustega Toode. Kui selgub, et tarnitud Toode ei vasta Tehinguga kokkulepitud ja Tellimuskinnituses fikseeritud tingimustele ja selline mittevastavus on põhjustatud tootmisveast või tootmisel kasutatud ebakvaliteetsest materjalist, kohustub Tarnija (eelnevalt Kliendiga konsulteerides) kas: (a) võtma vastu tagastatud Toote ning kõrvaldama puudused või asendama mittevastava Toote õigete omadustega Tootega, (b) tegema mittevastavale Tootele allahindluse, või (c) kompenseerima Kliendile Toote maksumuse.
16. Toote tagastamine. Juhul, kui Klient soovib lasta Tarnijal kõrvaldada Toote puudused või soovib mittevastava Toote asendamist või selle maksumuse täielikku hüvitamist, tuleb mittevastav Toode Tarnija kulul Tarnijale tagastada. Kliendil on keelatud mittevastavat Toodet kasutada, muuta või ümber töödelda ning lubada seda teha kolmandatel isikutel.

 

Tasumistingimused
17. Toote eest tasumine. Klient tasub Toote eest vastavalt Tehingus kokkulepitud tingimustele ja Tarnija poolt väljastatud arvele.
18. Viivis. Juhul kui Klient viivitab maksete tasumisega, on ta Tarnija nõudmisel kohustatud tasuma viivist 0,1% (null koma üks protsenti) tähtajaks tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.

 

Garantii ja Poolte vastutus
19. Garantii. Tarnija annab 6 (kuue) kuu pikkuse garantii sellistele tarnitud Toodetele, mis kannavad märgistust „BRN“. Muudele tarnitud Toodetele Tarnija garantiid ei anna. Garantii kehtivuse tähtaeg algab Toote Kliendile üleandmisest. Garantii kehtib vaid tingimusel, et Klient või muu Toote kasutaja järgib Toote kasutamisel täpselt rahvusvahelistes standardites IPC A-600H või IPC 6012B ettenähtud reegleid. Garantii hõlmab üksnes vigu ja puudusi, mis on tekkinud tulenevalt tootmisveast või tootmisel kasutatud ebakvaliteetsest materjalist. Garantiist tulenevate õiguste teostamiseks kohustub Klient teatama Tarnijale puudusest viivitamatult, kuid igal juhul hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast puuduse ilmnemist. Tarnija kohustub mõistliku aja jooksul oma kulul kas garantiiga hõlmatud puudused kõrvaldama või Toote asendama, vastavalt oma paremale äranägemisele. Käesolev garantii ei piira Kliendi muude seadusest tulenevate õiguste teostamist.
20. Tarnija vastutuse piirang. Tarnija ei vastuta seoses Toote (või ümbertöödeldud Toote) kasutamisega tekkinud kahju eest, kui kahju tekkimise põhjuseks oli Toote mitte-nõuetekohane (s.t vastavaid reegleid ja juhendeid eirav) kasutamine või ümbertöötlemine või muu Tingimustest või Tehingust tulenevate kohustuste rikkumine Kliendi poolt. Tarnija ei vastuta mittevastava Toote kasutamisest tekkiva kahju, samuti Tehingus sätestamata tingimuste mittevastavuse või sellest tuleneva võimaliku edasise kahju eest. Tarnija rahaline vastutus seoses mittevastava Toote parandamise, asendamise või selle maksumuse hüvitamisega kaasnevate kulude eest on piiratud mittevastava Toote kahekordse tellimishinnaga. Tarnija ei vastuta tarne hilinemise eest, kui viivituse põhjustas transporditeenuse osutaja.
21. Tellimuse muutmine. Juhul, kui Tarnija on asunud Lepingut täitma ning Klient soovib muuta Toodet või Tellimust, on Tarnijal õigus nõuda Lepingu muutmisega seotud kulutuste hüvitamist. Selguse huvides, Tarnija ei ole kohustatud Toote või Tellimuse muutmisega nõustuma.

 

Lõppsätted
22. Vääramatu jõud. Tarnija ei vastuta oma Tehingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumise põhjustas vääramatu jõu asjaolude esinemine. Vääramatu jõu asjaolude esinemisel teavitab Tarnija sellest Klienti viivitamatult.
23. Tehingu tingimuste muutmine. Kui Tingimustes pole sätestatud teisiti, saab Tehingu tingimusi muuta vaid Tehingu poolte kokkuleppel. Tarnija võib, sellest Kliendile teatades, muuta Tehingus kokkulepitud Toote hinda euro devalveerimise või revalveerimise korral, vastavalt devalveerimise või revalveerimise määrale.
24. Tingimuste muutmine. Tarnijal on õigus Tingimusi igal ajal muuta ja sellised muudatused hakkavad kehtima alates muutmise hetkest, kuid muudatused ei mõjuta muutmise hetkeks sõlmitud Tehingute tingimusi. Tingimuste muutmisel avaldab Tarnija muudatused oma kodulehel. Tarnija võib saata muudetud Tingimused ka Kliendile. Sõlmides Kliendiga pärast Tingimuste muutmist esimese Tehingu viitab Tarnija muudetud Tingimustele.
25. Teated. Kui Tehingu poolte vahel pole kokkulepitud teisiti, tuleb Tehinguga seotud teated ja muu infovahetus esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
26. Konfidentsiaalsus. Pooled hoiavad Tehingu tingimusi konfidentsiaalsetena ning ei avalda neid kolmandatele isikutele ilma teise poole nõusolekuta.
27. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kõik käesolevast Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna mõistliku aja jooksul tulemust, lahendatakse erimeelsused Harju Maakohtus, Kentmanni kohtumajas.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close